Click here to translate
Old 07-04-2015, 7:18 pm  
liem0962
Senior Member
 
liem0962's Avatar
 

Default
Tam bất năng :

1. Bất năng tức diệt định nghiệp.

2. Bất năng hóa độ vô duyên chúng sanh.

3. Bất năng độ tận chúng sanh giới.

Vậy tam bất năng nghĩa là :

- Phật không bị ràng buộc bởi các tướng, thấu triệt hết vạn pháp “ được “ mà diệt định nghiệp tức thì (ngay trong một lúc) “ không được”

- Phật biết tất cả căn tánh của chúng sanh và những việc lâu xa cùng tội ức kiếp “được” mà hóa độ chúng sanh vô duyên thì “không được”

- Phật độ vô lượng vô số chúng sanh “được” mà độ tận thế giới chúng sanh “không được”.

Hậu duệ có nghe qua như sau:
Định nghiệp bất năng chuyển.
Vô duyên bất năng độ.
Phiền nảo bất năng đoạn.???
Trả Lời Với Trích Dẫn