UE Global
Translate this webpage (Google Translation):
    »
Choose your language:      

Chọn diễn đàn
Main Forums
English Forum
www.ue-global.com
Forum Français
French Forum
fr.ue-global.com
Diễn đàn Tiếng Việt
Vietnamese Forum
vn.ue-global.com
Русскоязычные форумы
Russian Forum
ru.ue-global.com
Foro en Español
Spanish Forum
es.ue-global.com

Chào mừng bạn đến với UE Global.
Go Back   UE Global > Diễn đàn Nhân Điện Tiếng Việt > Cõi vô hình

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Công cụ Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh ( Mật Tông đại chú )
Old 16-07-2009, 9:47 pm  
matma8x
Senior Member
 
matma8x's Avatar
 

Default Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh ( Mật Tông đại chú )
Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch

Việt Dịch: Sa Môn Thích Viên Đức
Khi bấy giờ, đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, đức Thế Tôn quán sát suy nghĩ thương xót chúng sanh đời vị lai, ngài liền nói 700 ức Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni tâm pháp. Liền nói thần chú:

"Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đát điệt tha. Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha".
"Nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì đọc tụng thần chú này mãn 80 vạn biến thì những tội ngũ vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy đều được tiêu diệt. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ. Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Ra làm việc gì đều được hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.


Nếu tụng thần chú này mãn 10 vạn biến trong chiêm bao thấy được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác tự thấy trong miệng mửa ra vật đen. Nếu có ngũ nghịch tội thì không được thấy những hảo mộng như vậy.

Nếu tụng mãn 70 vạn biến thì sẽ được thấy những tướng như trước cho đến mộng thấy mửa ra sắc trắng như sữa, cơm, vân vân thời phải biết người đó tội diệt, được tướng thanh tịnh.


Lại nữa ta nay nói thần chú Đại Chuẩn Đề này và những việc sẽ làm: Nếu ở trước tượng Phật, hoặc nơi trước Tháp, hoặc chỗ thanh tịnh, lấy cù ma di (phân trâu trắng thơm) thoa đất, làm cái đàn vuông, tùy theo lớn nhỏ. Lại lấy hương, hoa, tràng phan, bảo cái, đèn, nến, đồ ăn uống, tùy sức bày biện mà cúng dường. Niệm chú trong nước hương thơm, tán sái bốn phương trên dưới mà kiết giới. Nơi chính giữa đàn vuông để một bình nước hương thơm. Người trì chú ở trong đàn mặt xoay về phương Đông, quỳ gối tụng thần chú 1. 080 biến, bình nước thơm kia tự chuyển động. Tay cầm các thứ hoa, chú vào 1. 080 biến tán rải nơi mặt Kính Đàn (*). Lại ngó ngay trước mặt kính đàn, cũng tụng chú 1. 080 biến được thấy hình tượng Phật, Bồ Tát. Liền đó chú trong hoa 1. 080 biến mà tán rải cúng dường, tùy theo đó mà thưa hỏi những pháp không rõ biết.

Nếu có người bị quỷ mị làm bịnh, tụng chú vào trong cỏ tranh mà đập phủi người bịnh liền lành.


Nếu có trẻ nhỏ bị quỷ làm cho bịnh, mượn đứa gái nhỏ xe hiệp chỉ ngũ sắc, niệm một chú là gút một gút, đủ 21 gút, đeo vào cổ. Hoặc lấy bạch giới tử (hạt cải trắng) tụng thần chú mãn 7 biến, ném vào mặt người bịnh qủy mị, tức liền được lành.

Có pháp, ở trước người bệnh, vẽ hình tượng bịnh nhơn, tụng thần chú trong nhánh dương liễu mà đánh nơi hình vẽ ấy cũng được lành bịnh.

Có pháp, nếu người bịnh quỉ ở xứ xa, nên chú nguyện trong nhánh dương liễu đủ 7 biến, gửi người cầm đem về đánh người bịnh tức lành.

Còn có pháp nữa, nếu người đi đường mà tụng chú này, không có trộm cướp các ác thú sợ hãi.

Pháp nữa, thường trì chú này nếu có sự tranh tụng thì mình được thắng hơn.

Nếu qua đò, sông biển lớn, tụng chú mà đi thì không bị nạn ác thú trong nước.

Có pháp, nếu thân mình bị cùm trói, giam cầm, trì tụng chú này được giải thoát.

Lại có pháp, nếu trong nước mưa nắng không điều độ, dịch bịnh lưu hành, nên lấy bơ hòa với dầu mè, bột gạo, dùng ba ngón tay lấy một dúm, bảy ngày bảy đêm 6 thời như vậy nối nhau không dứt, tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt.


Lại có pháp nữa, nơi trên mé sông lớn, dùng cát đắp hình tượng Tháp, tụng chú một biến ấn thành một Tháp, mãn 60 vạn biến, thấy được các thánh giả như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đà La (Tàrà) Bồ Tát, Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajrapani) tùy tâm sở cầu đều được thành tựu đầy đủ. Hoặc thấy trao cho thuốc tiên, hoặc thấy được thọ ký quả Bồ Đề.


Lại có pháp nữa, hữu nhiễu hình tượng cây Bồ Đề. Tụng chú mãn 1,000 vạn biến tức thấy Bồ Tát vì người đó mà nói pháp, muốn theo Bồ Tát liền được tùy tùng. Lại có pháp nữa, nếu khi khất thực thường trì tụng chú này, không bị người ác và loài chó dữ làm não hại. Nếu ở trước Tháp, trước tượng Phật, trước Tháp Xá Lợi tụng trì chú này 30 vạn biến. Đến bạch nguyệt (ngày 15) thiết lễ đại cúng dường, một ngày một đêm không ăn chỉ chính niệm chú, cho đến thấy được Kim Cang Thủ Bồ Tát, Bồ Tát sẽ đem người ấy vào cung điện mình.


Lại có pháp nữa, trước Chuyển Pháp Luân Tháp, trước Tháp Phật Đản sanh, trước Tháp bảo giai từ Đao Lợi xuống, trước Tháp như vậy, hữu nhiễu tụng chú, tức thấy A Bát La Thị Đa Bồ Tát, và A Lợi Để Bồ Tát, tùy chỗ sở nguyện đều được đầy đủ. Nếu cần thuốc tiên liền trao cho thuốc tiên. Lại vì nói pháp chỉ Bồ Tát đạo, nếu có người tụng Đà La Ni này cho đến chưa ngồi đạo tràng mà tất cả Bồ Tát thường làm bạn hữu. Chuẩn Đề Đà La Ni này là Đại Minh Chú, quá khứ tất cả chư Phật đã nói, vị lai tất cả Phật sẽ nói, hiện tại tất cả Phật đang nói, Ta nay cũng nói như vậy. Vì lợi ích tất cả chúng sanh, khiến được vô thượng Bồ Đề.


Nếu có chúng sanh bạc phước, không chút căn lành, người không có căn khí, không có phần pháp Bồ Đề, nếu được nghe pháp Đà La Ni này mau chóng chứng đắc được vô thượng Bồ Đề Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có người thường hay nhớ niệm tụng trì chú này, vô lượng thiện căn đều được thành tựu".


Khi Phật nói pháp Đại Chuẩn Đề Đà La Ni này, vô lượng chúng sanh viễn trần ly cấu, đắc được đại minh chú công đức Đại Chuẩn Đề Đà La Ni thấy được 10 phương chư Phật Bồ Tát và các thánh chúng, những vị ấy lễ Phật mà lui về.


Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch

Việt Dịch: Sa Môn Thích Viên Đức


"Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đát điệt tha. Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha".

Tổng nhiếp 25 bộ đại mạn trà la ni ấn.


Lấy 2 ngón tay, ngón vô danh, ngón tay út, tréo với nhau lại bên trong lòng bàn tay, hai ngón tay giữa thì đứng thẳng, hai ngón tay trỏ co vịn vào tiết thứ nhất của hai ngón tay giữa, hai ngón tay cái nắm tiết giữa của ngón vô danh bên trái và bên mặt. Nếu có triệu thỉnh, đưa qua đưa lại 2 đầu ngón tay trỏ.


Phật dạy: "Ấn chú này có công năng diệt tất cả những tội nặng như tội ngũ nghịch, và tội thập ác, thành tựu tất cả bạch pháp. Trì giới đầy đủ thanh khiết mau chứng Bồ Đề.


Nếu người tại gia không thể đoạn dứt vợ con, rượu thịt, chỉ y pháp của ta (Phật) trì tụng đều được thành tựu".


Phật dạy: "Nếu muốn cầu thành tựu, trước phải y Đàn pháp. — đây không đồng như các bộ khác, phải rộng tu cúng dường, cuốc đất thoa hương, mới kiến lập được đạo tràng. Chỉ lấy một cái kính soi mặt mới chưa từng dùng, để trước tượng Phật, vào đêm tối rằm, tháng nào cũng được, tùy sức trang nghiêm cúng dường, xông an tức hương, và nước tịnh thủy, trước phải tịnh tâm tuyệt dứt tư duy tạp niệm. Nhiên hậu kiết ấn tụng chú, chú vào trong Kính Đàn 108 biến rồi lấy kính bỏ vào trong hộp khay đãy vải mới, thường giữ gìn tùy thân. Sau này mỗi khi muốn trì niệm chỉ lấy kính này, để trước mặt kiết ấn tụng chú, y Kính Đàn tức được thành tựu.


Phật dạy: "Muốn trì chú này, phải tối ngày rằm, tắm rửa sạch sẽ, mặc toàn y phục mới, mặt hướng về Đông phương ngồi kiết bán già, thân thật ngay thẳng, để kính trước mặt, tùy sức có các vật hương, hoa, nước tịnh thủy, trước phải tịnh tâm, tuyệt dứt tư duy, nhiên hậu kiết ấn để ngang ngực, tụng chú này 108 biến. Tụng trì chú này thời có công năng khiến chúng sanh thọ mạng ngắn ngủi được trở lại tăng tuổi thọ. Bệnh già ma la tật là bệnh nan y còn được trừ lành, huống gì các bệnh khác mà không được lành thì thật là vô lý.


Phật dạy: "Nếu người một lòng tuyệt dứt tạp niệm, tụng mãn 20 vạn biến, 40 vạn biến, 60 vạn biến, cầu những pháp thế gian hay xuất thế gian đều được vừa lòng toại ý."


Phật dạy: "Nếu người ở tại gia, bình thường mỗi buổi sáng mai là thời chưa ăn ngũ tân và đồ huyết nhục, dùng nước tịnh thủy súc miệng sạch sẽ, mặt hướng về phương Đông, đối kính đàn kiết ấn, tụng thần chú 108 biến, cứ thường nhật như vậy, cho mãn 40 ngày không dứt, sẽ có việc lành tốt đẹp, đức Chuẩn Đề Bồ Tát khiến 2 vị thánh thường theo người ấy, tâm người ấy mong muốn điều chi, đều ở 2 bên tai mách nói đầy đủ.


Phật dạy: "Có chúng sanh yểu mạng nhiều bệnh hoạn, tối ngày rằm mỗi tháng, xông an tức hương, kiết ấn tụng chú 108 biến, những loài ma qủy thất tâm (điên loạn), loài dã hồ ác bịnh, đều hiện bổn thân nơi trong Kính Đàn, giết hay tha tùy ý không dám tái đến, tăng thọ vô lượng."


Phật dạy: "Nếu người không có tướng phước đức, cầu quan không toại ý, hãy đối Kính Đàn mà thường tụng chú này, thì phước đức quan vị quyết được vừa lòng".


Phật dạy: "Nếu người muốn ra làm việc chi, trước nên nghĩ tưởng thánh tượng Chuẩn Đề thân ngồi ngay thẳng, chánh niệm chú này mãn đủ 7 biến, trong chừng giây lát, tự nhiên lay động, tức biết công việc mình làm ra sẽ thành tựu tốt. Nếu thân cứng đơ ngã trước ngã sau, tức biết không thành, chắc có tai nạn".


Phật dạy: "Nếu muốn biết pháp này thành hay không thành, phải y pháp tụng chú, mãn đủ 7 ngày, liền trong chiêm bao mộng thấy Phật và Bồ Tát ban cho hoa trái, miệng mửa ra vật đen, sau lại ăn vật trắng, tức biết thành tựu.


Phật dạy: "Đà La Ni này có thế lực rất lớn, chí tâm tụng trì quyết phải tự chứng. Có công năng khiến cây khô phát sanh hoa, trái, huống gì những quả báo ở thế gian. Nếu thường trì tụng thì thủy, hỏa, đao binh, oán gia độc dược đều không hại. Nếu người bị quỷ thần làm bịnh chết, kiết ấn tụng chú này 7 biến, lấy ấn, ấn nơi tại ngực đều khiến sống trở lại. Gia đình, nhà cửa ở không yên, bị quỷ thần gây họa, trì chú, chú vào bốn hòn đất, đem trấn 4 phía thì liền đi.


Phật dạy: "Nếu người trong lục thân không hòa, không nghĩ tình thương nhau, nên y pháp tụng chú hướng về lục thân thì được hòa hợp nghe tên thấy thân đều được hoan hỷ. Phàm cầu việc gì cũng vừa lòng toại tâm. Huống người trai giới đầy đủ, nhất tâm thanh tịnh y pháp tụng trì, thì nhất định chuyển thân này tức chứng Bồ Đề có được công lực.


Phật dạy: "Nếu người muốn trường sanh, đến nơi Tháp cổ xưa, hoặc trong núi sâu, hoặc nơi phòng tịnh thất, y kính làm Đàn Pháp, tụng thần chú này mãn 20 vạn biến, 40 vạn biến, 60 vạn biến, dùng hoa sen xanh trộn với hương an tức thiêu đốt cúng dường, khi ngủ mộng thấy trong mộng ăn thuốc tiên hoặc trao cho tiên phương, hoặc trong kính đàn phóng hào quang có thuốc tùy ý lấy ăn, tức được trường sanh."


Phật dạy: "Nếu y pháp tụng trì, nhất tâm tinh cần, thì công lực nói không thể hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết. Tùy ý mong cầu quyết được thành tựu thọ hưởng được cái vui nhiệm mầu thù thắng".
__________________
Trích:
Giản dị là vĩ đại và sức mạnh nằm trong sự dịu dàng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến matma8x vì bài post hữu ích này:
ltduy001 (19-07-2009), tamnhat13 (16-07-2009)
Old 19-07-2009, 3:23 pm  
ltduy001
Senior Member
 

Default
"Giáo ngoại biệt truyền
Bất lập văn tự
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật"
Theo ý nghĩ của mình thì:
"Tu" không phải chỉ dựa vào lí thuyết mà còn phải thực hành => tu tập
"Tu" không phải chỉ để cho mình đạt chánh giác mà còn phải giúp chúng sanh đạt chánh đạo
Mình chỉ cần nhớ nhiều đây thui hà
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 19-07-2009, 6:27 pm  
tuanvu_quynh1949
Senior Member
 
tuanvu_quynh1949's Avatar
 

Default
Trích:
Nguyên văn bởi ltduy001 View Post
"Giáo ngoại biệt truyền
Bất lập văn tự
Trực chỉ nhân tâm
Kiến tánh thành Phật"
Theo ý nghĩ của mình thì:
"Tu" không phải chỉ dựa vào lí thuyết mà còn phải thực hành => tu tập
"Tu" không phải chỉ để cho mình đạt chánh giác mà còn phải giúp chúng sanh đạt chánh đạo
Mình chỉ cần nhớ nhiều đây thui hà
Đã trực chỉ "nhân tâm kiến tánh thành phật" thì không để cho mình và cũng không giúp chúng sinh.Theo tôi hiểu muốn Tu thì cần có đủ 3 điều căn bản là Văn,Tư,Tu
Văn là nghe cho kỷ.là suy nghỉ cho kỷ.Sau khi nghe lý thuyết và suy ngẫm cho kỷ rồi thực hành cho tốt gọi là Tu
Cũng như Thầy Đáng .Thượng Thiên dạy cho Thầy,Thầy chưa vội dạy lại,mà Thầy thực hành,thực hiện thành công mới truyền dạy lại cho chúng ta.Đó cũng là hình thức Văn Tư Tu
Và trên con đường tu thì không ai có thể giống ai !? Chúng sanh đa bệnh Phật thuyết đa kinh.Nên cũng không nhất thiết phải "Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự".Tu đơn giản chỉ là tự SỬA.Sửa cái gì thì trong mỗi một chúng ta tự biết (minh triết)mà thôi >
Chia sẽ cùng bạn để học hỏi với nhau.Hoan hỉ hoan hỉ
__________________
Hạnh Phúc thay ! Mỗi sớm mai thức dậy,lại có thêm một ngày để yêu thương .
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến tuanvu_quynh1949 vì bài post hữu ích này:
ltduy001 (01-08-2009), tamnhat13 (20-07-2009), wdan801 (24-07-2009)
Old 19-07-2009, 8:11 pm  
Happy
Senior Member
 
Happy's Avatar
 

Default
Uhm, đổi thứ tự lại một tý hợp lý hơn chăng.
Nghe kỹ trước, rồi không hiểu thì để đó, ráng tu, rồi từ từ trải nghiệm cái điều mình nghe, khỏi cần nghiền ngẫm. Nếu chờ nghiền ngẫm xong thì tới bao giờ mới tu được .
Vậy là Văn, rồi vừa Tu vừa
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 21-07-2009, 5:15 pm  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
...Lại tản mạn về "Văn,Tư,Tu" ...

Trên diễn đàn nầy mà chúng ta bàn về "phật pháp" đã là...thoáng lắm rồi và cũng hợp với mục tiêu của người thiết lập diễn đàn !

Và bàn thay đổi "tầm nhìn" vể "pháp": văn tư tu hay văn rồi vừa tu vừa tư v...v.. thì cũng là dám ...bạo phổi làm cách mạng rồi!

Vậy nên chăng hiểu rộng ra "văn" là quan sát , lắng nghe rồi mới "thấy" thì đó là tánh thấy biết của Phật, đích thị là Phật tánh! Và đó chính là thay đổi tầm nhìn, là cách mạng tâm linh của con người thế kỷ 21.
Phật chỉ có "thiền" về cái đầu thì mới phát sinh được trí huệ siêu việt, chớ hành thiền theo kiểu giai cấp thượng lưu thời ấy như các tăng đoàn hay kiểu "hành xác" để mong thông tuệ thì ...không ăn thua!!

Thái từ Sĩ Đạt Ta có biết câu chú nào trước khi dám ngồi xuống hạ quyết tâm ngồi đến chết... nếu không thấy được cái trí huệ hiểu được nguồn gốc và cách loại trừ khỏi khổ đau đâu?

Phật luôn luôn "vì ngươi" mà nói, tức là có người thắc mắc hỏi thì mới có lời giảng ; vậy Phật giảng ...mật pháp hay thần chú là giảng cho những người thích các món đó mà thôi!

Ngay khi Phật giảng cho các đại đệ tử thời chánh pháp thì Phật cũng đã nói "các ngươi làm sao hiểu được ta" thì người thời mạt pháp như chúng ta có đọc miết các câu thần chú mà chính mình không hiểu ý nghĩa thì ...chắc gì chúng ta ...chứng đắc được thần thông gì ?
Khi phát hiện và chấp nhận con người có một đời sống tâm linh mà ...Phât tánh là chủ thể , là cốt lõi và là chủ nhân ông của "Tư" , của cái thân tứ đại , thì cái anh "Tư" làm sao nhảy lên làm chủ cái đầu của ta được và tạo ra đủ loại phiền não và rắc rối của cuộc đời ! Nếu chưa thấy được Phật tánh thì ...cuộc đời quả là đau khổ! Tại vì chúng ta thấy dính chỗ nào cũng khổ nên Phật Thích Ca giảng vể ... tứ diệu đế, bát chánh đạo cho ta sáng cái đầu ra mà...đở khổ, chớ Phật còn thấy khổ đâu mà rao giảng về đau khổ mãi!!
Chỉ cần ta làm chủ được "Tư" ( cái đầu không có chút tự do vì bị dính mắc nhiều thứ quá) thì...(xin lỗi các bạn)...ta cóc cần "Tu" làm gì nữa. Tạo Hóa sinh ra con người "bất toàn" hay sao mà chúng ta rủ nhau ...tu sữa mãi không xong?

Làm cách mạng tâm linh thì phải cách mạng đến nơi đến chốn, không thể cách mạng ....nữa vời được!

Thiên thu,

Chia sẻ để học hỏi, học hỏi để tỏ tường và..
tỏ tường để thật sự minh triết

thay đổi nội dung bởi: thien thu 2, 21-07-2009 lúc 5:19 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 3 người đã gửi lời cảm ơn đến thien thu 2 vì bài post hữu ích này:
Happy (22-07-2009), htxmai2001 (23-07-2009), tamnhat13 (21-07-2009)
Old 23-07-2009, 11:53 am  
tuanvu_quynh1949
Senior Member
 
tuanvu_quynh1949's Avatar
 

Default
Lại nói về văn, tư. tu.
Trong giáo lý nhà Phật ước lệ có 84.000 pháp môn tu cho 84.000 chủng loại chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới Mỗi pháp môn tu là một phương thuốc trị bệnh cho từng căn bịnh của mỗi chúng sinh.Tùy duyên mà Phật dạy,tùy căn cơ mà thọ giáo.Như vây TƯ đây là” trach pháp”là suy ngẫm phương pháp tu mà ta nghe đó có phù hợp với cơ duyên ,phù hợp với không gian,thời gian,và có phù hợp với cơ địa của mình không.Sau đó mới tu.Nếu nghe xong không “trạch pháp”mà vừ tu vừ tư…thì lại e rằng tốn thời gian lại thêm nhọc công vô ích…Tu như vậy thì trở thành mê tín chăng!? Lại thiếu luôn cả chữ Trí
Bạn Thiên Thu 2 nói:.
Chỉ cần ta làm chủ được "Tư" ( cái đầu không có chút tự do vì bị dính mắc nhiều thứ quá) thì...(xin lỗi các bạn)...ta cóc cần "Tu" làm gì nữa. Tạo Hóa sinh ra con người "bất toàn" hay sao mà chúng ta rủ nhau ...tu sữa mãi không xong?

Theo tôi đây là “Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phât”vốn đã vượt lên bình diện Văn,tư ,tu rồi
.
Đôi lời để học hỏi .học hỏi để tiến hóa.Hoan hỉ hoan hỉ.
__________________
Hạnh Phúc thay ! Mỗi sớm mai thức dậy,lại có thêm một ngày để yêu thương .
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 2 người đã gửi lời cảm ơn đến tuanvu_quynh1949 vì bài post hữu ích này:
thien thu 2 (24-07-2009), Udambara (24-07-2009)
Old 26-07-2009, 8:53 am  
thien thu 2
Senior Member
 

Default
"Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật" quá hay!

Đây là những công thức cổ điển , nói đến rất nhiều trong các kinh sách từ hơn 2500 năm nay; còn làm cách nào để "trực chỉ" để minh cái tâm và "kiến" cái tánh thì ... phải hành "bí giáo biệt truyền" hoặc phải chờ...Bồ đề Đạt ma sư tổ sống lại...phang cho một cây gậy gảy chân mới "ngộ" được !!

Có cách nào ...minh triết hơn là chờ bị đánh gảy chân rôi mới ngộ Phật tánh không? Học Phật chả lẽ lại cũng bạo lực đến thế ? !

Thiên thu
Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-07-2009, 1:20 pm  
tuanvu_quynh1949
Senior Member
 
tuanvu_quynh1949's Avatar
 

Default
Giáo lý nhà Phật khuyến tu có Giới,Định ,Huệ để làm nên một thành quả nào đó..như làm Phật chắng hạn.
Chúng sanh căn cơ chậm lụt thì trước tiên giữ Giới luật cho tinh tấn lâu ngày phát sinh Định từ định được thường trú thì Huệ phát sinh Thế là kiến tánh Thế là hợp nhất giới,định,huệ trong sự tỉnh thức hòan toàn mà thành Phật
Căn cơ tốt hơn thì không cần trì giới .Vì cho rằng giới là tự hạn chế,tự ràng buộc ,nghiễm nhiên tự tại định tâm phát huệ ,tỉnh thức tự tâm thành Phật.
Kẻ có căn cơ lớn thì chỉ cần một nhát gươm Huệ là nhiếp thu cả tam thiên đại thiên thế giới tự thân mà thành Phật.Chỉ một lần nghe kinh mà liểu nghĩa thành Phật như Ngài Huê.Năng,Cũng có kẻ phải nhờ Ngài Đạt Ma sống lại ….phan cho một gậy…gảy chân mà “ngộ” (như bạn Thiên Thu 2 nói)
Thầy Đáng dạy chúng ta hãy buông bỏ xuống hết (phải chăng đây là trực chỉ nhân tâm!?)là có tất cả ,là hợp nhất với Thượng đế(Kiến tánh thành Phật)
Như vậy là không cần nghe kinh,không cần nhờ gậy ..
Thầy nói tại chúng ta không chịu buông bỏ xuống tất cả nên ACE có học đến lớp 28 cũng vậy thôi.
Thầy không cần đao to búa lớn,không gậy gộc,không la hét.Thầy Đáng dạy chúng ta vượt qua sự sợ hãi mà thầy giảng trong lớp Tu nghiệp Tỉết học Đông Phương 1,2,3 (phải chăng đó là định) dám buông bỏ xuống tất cả (là huệ).Mà trong đó chúng ta là môn đệ của Thầy là ai đã,đang và sẽ thực hành ,thực hiện bài học “trực chỉ nhân tâm ,kiến tánh thành Phật’ nầy của Thầy
Cái mà bạn Thiên Thu 2 gọi là “bí giáo biệt truyền này”đã trên 2.500 nay chúng sanh vì sự sợ hãi nên đánh mất đi sự tự do tuyệt đối như lời Thầy dạy,chúng sanh không dám buông bỏ xuống như lời Thầy dạy mà chỉ biết mãi mê tìm kiếm pháp môn này nọ ngoài thân ,Nên vẫn mãi còn Phật, vẫn mãi còn chúng sanh cho đến ngày hôm nay và có lẻ cho đến ngàn năm sau vẫn thế thôi.Đến hôm nay chúng ta cũng không thuộc bài Thầy dạy cho chúng ta,chúng ta không vượt qua được sự sợ hãi, không chịu buông xuống phong tục,tập,quán,tôn giáo,tín ngưỡng,tâm lý.v..v.. Thì mãi mãi chúng ta vẫn còn là Nhân loại và Thượng đế vẫn là Thượng đế ở trên cao .
Nếu chúng ta không thực hành,thực hịện cái “ bí giáo biệt truyền” này của Thầy, chúng ta không chấp nhận linh hồn của chúng ta từ nơi xa xôi chưa từng đến trái đất nầy như lời Thầy rao giãng,chưa từng chịu ảnh hưởng phong tục tập quán …của trái đất thì chúng ta sẽ là giống dân thứ 5,thứ 6,thứ 7.cho đến mãi mãi vẫn là như thế.,làm sao tiến hóa, làm sao có nụ cười thật sự trên môi mọi người,làm gì có Thiên đàng Thế gian,làm gì có Hội Long Hoa ra đời
Thầy ra đi sớm để lại cho chúng ta cái”Bí giáo biệt truyền "này cái mà cổ đức xưa gọi là “Trực chỉ nhơn tâm kiến tánh thành phật”mà đến với Thầy chỉ nhẹ nhàng là”chỉ cần buông bỏ xuống ,là có tất cả” Phải chăng khi chúng ta vượt qua được sự sợ hãi,vượt qua được phong tục tập quán…là Thượng Đế ở trong ta.
Khi chúng ta thuộc bài,chúng ta thực hành thực hiện được thì nhân loại sẽ có hằng ngàn,hằng triệu Lương Minh Đáng hiện hữu,Và cứ thế mà lan tỏa,thì Thiêng Đường xuất hiện ở Thế gian đâu có xa xôi gì !
Chỉ là học hỏi mong huynh đệ tỷ muội đóng góp cao kiến.Hoan hỉ ,hoan hi
__________________
Hạnh Phúc thay ! Mỗi sớm mai thức dậy,lại có thêm một ngày để yêu thương .

thay đổi nội dung bởi: tuanvu_quynh1949, 26-07-2009 lúc 1:27 pm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là 4 người đã gửi lời cảm ơn đến tuanvu_quynh1949 vì bài post hữu ích này:
Happy (26-07-2009), Nhat nguyen (26-07-2009), tamnhat13 (26-07-2009), thien thu 2 (28-07-2009)
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời


Những đề tài tương tự
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
ThÔng ĐiỆp TỪ MỘt BỘ LẠc KỲ BÍ GỞi Cho ThẾ GiỚi VĂn Minh HiỆn Nay dung9610 Tâm linh 15 02-09-2014 2:44 pm
Những tài liệu đáng suy ngẫm! admin Ứng dụng tâm linh vào đời sống 43 07-02-2010 7:51 pm
Giác Ngộ thien thu 2 Tâm linh 92 10-09-2009 11:32 am
Đời sống hàng ngày của đức phật macvophong Thư giản - Linh tinh 0 06-07-2009 8:06 pm
Chuyên đề kỷ niệm ngày Phật Đản HoangMai Tâm linh 4 19-05-2008 11:47 pm

Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnUE-GLOBAL.COM
Powered by vBulletin & vBadvanced CMPS
Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vBulletin Skin developed by: vBStyles